KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak  NK GRAFİK TASARIM HİZMETLERİ  tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 

KİŞİSEL VERİNİN TANIMI 

Kişisel veri, KVKK’nun 3’üncü maddesinde tanımlandığı üzere kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ

 Kişisel verileriniz KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak, KVKK’nın 4’üncü maddesinde belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine uygun şekilde işlenmektedir. Veri Sorumlusu’nun yürütmüş olduğu tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde KVKK başta olmak üzere, ilgili tüm mevzuatta aranan yükümlüklere de uygun olarak hareket edilmektedir. 

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları KVKK’nın 5’inci ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde Veri Sorumlusu tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; tarafınıza sunulan hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Veri Sorumlusu ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ile ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanmasıdır.

Kişisel verileriniz Şirket tarafından aşağıdaki hususlarla ilişkili olarak işlenmektedir:

 • Tarafımıza iletilen bilgilerin güncellenmesi ve doğruluğunun teyidi,
 • İş faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası,
 • Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini,
 • Sözleşmesel ilişki kapsamındaki yükümlülüklerin gereği gibi ifa edilmesinin sağlanması,
 • Sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi,
 • Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi ve icrası,
 • Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası, 
 • Ürün ve hizmetlerin satış, pazarlaması ve tanıtımı süreçleri ile pazar araştırması,
 • Finans ve muhasebe işleri,
 • Güvenlik sebebiyle ve/veya kanundan kaynaklanan yükümlülüklerimiz kapsamında Şirketimize ait lokasyonda kamera görüntülerinin kaydedilmesi.

Kişisel verilerinizin Veri Sorumlusu tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere “novasta.com.tr/” internet adresinde paylaşılmış olan kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikalarından ulaşabilirsiniz. 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde açıklanan amaçlarla, gerekli güvenlik önlemleri alınmak kaydıyla, resmi merciler, yargı mercileri ve düzenleyici ve denetleyici kurumlar başta olmak üzere, bağlı ortaklık ve iştiraklerimize, iş ortaklarımıza, yatırımcılarımıza, ifa yardımcılarımız ve tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Veri Sorumlusu tarafından “novasta.com.tr”  internet adresinden paylaşılmış olan kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikaları ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir. Ayrıca kişisel verileriniz, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması şartıyla ve işbu Aydınlatma Metni’nde yazılı amaçlar ile sınırlı olmak üzere yurt dışına da aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz Şirketimiz e-mail adresine iletilen bilgiler, doğrudan sözlü veya yazılı olarak departmana iletilen bilgiler, internet sitesi, elektronik posta, mobil haberleşme, mobil uygulamalar, başvuru ve üyelik formları, muhtelif sözleşmeler ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sözlü, yazılı veya elektronik olarak işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine yönelik hukuki sebeplerle toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen, Novasta Bilişim Ltd Şti’ne başvurarak aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilir:

 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 5. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

KVK Kanunu’ndan doğan talepler “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu” aracılığıyla gerçekleştirecektir. KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; “novasta.com.tr” adresinde yer alan Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Yeşilbağlar Mah. Kaptan Sok No:19/41 adresine bizzat elden, noter kanalıyla veya güvenli elektronik imzalı olarak “info[at]novasta.com.tr” adresine iletebilir veya KVK Kanunu’nun 13. maddesi uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülecek diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için TC kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. 

ÇEREZ KULLANIMI

Uygulamada, ilgi alanlarınızı tespit ederek kullanıcı deneyimlerinizi iyileştirmek ve sizlere Uygulama aracılığıyla sunulan hizmetleri kişiselleştirmek amacıyla çerezler (cookie) kullanılabilir. Çerezler, cihazlarınızın sabit diskine bırakılan küçük dosyalardır. Bu dosyalar, navigasyonu kolaylaştırır ve hizmetin çok daha rahat kullanılmasını sağlar.

Çerez Kullanım Politikamıza “https://novasta.com.tr/cerez-politikasi/” adresinden göz atabilirsiniz.

VERİ GÜVENLİĞİ

Veri Sorumlusu, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. 

Yönetilen kişisel verilerinizi, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları, hasar görmemeleri ve yetkisi olmayan kişilerce kullanılmamaları için koruma amacı ile teknik ve organizasyonel açıdan güvenlik önlemleri uygulamaktadır. Güvenlik önlemlerimiz teknolojik ilerlemeler ile birlikte sürekli gelişme içerisindedir. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Formu Doldur %10 İndirim Kuponu Kazan :)

Kartvizit

BASKI BİLGİSİ Ofset baskı uygulanır. Firmanızın kurumsal pantone renkleri yada cmyk (resim) baskı uygulanılır.
KAĞIT Kuşe, fantezi, pvc ve bristol kağıt uygulanılır.
ÖLÇÜ 54×84 mm dir. (Firmanızın özel logosuna göre özel kesimde yapılabilir. Özel Ölçü de uygulanılabilir.

Kurumsal kimliğiniz, sektörünüz, unvanınız gibi detayları barındıran kartvizitler, ne kadar doğru seçilirse, getirecekleri olumlu etkiler de o kadar çok olur. Kartvizit modellerine karar verirken öncelikle sektör araştırması yapmanız faydanıza olacaktır. Eğer reklam, tasarım, mimarlıkla ilgili bir alanda hizmet veriyorsanız, kartvizitinizin ilk görüşte bunu belli etmesi gerekir. Özel kesim kartvizitler, şeffaf kartvizitler bu gibi sektörler için oldukça uygundur. Fark yaratan, sıra dışı ve akılda kalıcı etkiler bırakmak; tasarımla, yazarlıkla veya reklamcılıkla uğraşan insanların vereceği ilk izlenim olmalı. Bunu fark yaratan bir kartvizit modeli seçerek ortaya koyabilirsiniz.

Finans, hukuk, muhasebe gibi alanlar için daha klasik ve şık detaylar barındıran kartvizitler doğru seçim olacaktır. Bir avukatın, müşterisine güven veren ve tecrübesini ortaya koyan bir kartvizit modeline ihtiyacı vardır. Önce sektör araştırması yapıp, daha sonra kabartmalı k

Kapaklı Bloknot

Matbaa

Yapraklar ; 80gr. 1.Hamur, Tek Yön, Tek Renk

Kapak : İsteğe göre 350gr Bristol olarak üretilir.

Spiralli Bloknot

Matbaa

Spiralli Bloknot

80 gr. 1.Hamur Tek Renk (9.4×13.3cm)

Küp Bloknot

Matbaa

Yapraklar ; 80gr. 1.Hamur, Tek Yön, Tek Renk 78×78 mm.

Karton Çanta

Matbaa

BASKI BİLGİSİ
Ofset baskı uygulanır. Firmanızın kurumsal pantone renkleri yada cmyk (resim) baskı uygulanılır.
KAĞIT : Kuşe,Bristol ve Kraft  kağıt uygulanılır.
ÖLÇÜ: Lak, kabartma, yaldız, varak firmanızın kurumsal renklerine yada logosuna göre yapılabilir. Özel Ölçü uygulanır.

Kapı Askı Broşür​

Matbaa

BASKI BİLGİSİ : Ofset baskı uygulanır. Firmanızın kurumsal pantone renkleri yada cmyk (resim) baskı uygulanılır.
KAĞIT: Kuşe, ve bristol kağıt uygulanılır. Talebe göre özel ölçü uygulanilabilir.

Sticker​

Matbaa

BASKI BİLGİSİ Ofset baskı uygulanır. Firmanızın kurumsal pantone renkleri yada cmyk (resim) baskı uygulanılır.
KAĞIT Kuşe, fantezi ve bristol kağıt ygulanılır.
ÖLÇÜ Lak, kabartma, yaldız, varak cmyk baskı yapılabilir.

Kurumsal Antetli A4

Profesyonel bir firma, resmi yazışmalarını yaparken antetli kağıt kullanır. Şirket logosunu, iletişim bilgilerini kapsayan antetli kağıt, kurumsal imajınızı destekleyen en önemli araçlardan biridir. Sadece şirket dışı yazışmalarınızda değil, antetli kağıdı şirket içinde, departmanlar arası iletişimde de kullanabilir ve böylece çok daha resmi ve ciddi bir imaj çizmenize yardımcı olur.

Antetli kağıt baskı, bir şirketin her zaman ihtiyaç duyduğu belgelerden biridir. Özel bir yazışma yaparken sıradan bir A4 kağıt kullanmak yerine, antetli kağıdı tercih etmeniz durumunda kurumsallığınızı en iyi şekilde yansıtmış olursunuz. Bunun yanında, firma çalışanlarınızın yazışmalarını da daha resmi bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlar.

Cepli Dosya (Matbaa Baskılı)

BASKI BİLGİSİ Ofset baskı uygulanır. Firmanızın kurumsal pantone renkleri yada cmyk (resim) baskı uygulanılır.
KAĞIT Kuşe, fantezi, pvc ve bristol kağıt uygulanılır.
ÖLÇÜ Lak, kabartma, yaldız, varak firmanızın kurumsal renklerine yada logosuna göre yapılabilir.
Dosyalar kurumsal hayatın vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir. Önemli evrakların depolanmasının yanı sıra, bir iş anlaşmasında ya da bir ürün tanıtımında kullanacağınız baskılı kağıt dosyalar en iyi reklam araçlarından biri olabilmektedir. Bir şirketin, üzerinde şirket logo ve bilgilerinin yer aldığı bir baskılı dosya ürününe sahip olması aslında o firmanın profesyonelliğinin bir parçasıdır, karşı tarafa da güven duygusu verir.

Küp Bloknot

Matbaa

Yapraklar ; 80gr. 1.Hamur, Tek Yön, Tek Renk 78×78 mm.

Mousepad

Matbaa

Özler Kablo, kablo sektörünün üretim kapasitesi ve ürün kalitesiyle adından söz ettiren üreticilerinden biridir. Pazarlama ve satış faaliyetlerine 1966 yılında başlanmıştır. 1988 yılında 22 yılık tecrübe ve birikimleri ile ÖZLER KABLO SANAYİİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ kurulmuştur. İSTANBUL Maltepe’de 2002 m² üretim tesisinde Tesisat Kabloları üretilerek kablo üretimine ilk adım atılmıştır.

Web Tasarımı

Projemiz

SKY TEKNİK MAKİNA MÜH. SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ. Engel, Arbug, Krauss Maffei, Battenfeld, Demag, Netstal, Ferromatik Milacron marka enjeksiyon makineleri olmak üzere tüm Avrupa makinelerin yedek parçaları stoklarımızda vardır. Engel Enjeksiyon makinelerine teknik servis hizmeti verilmektedir. Ayrıca tüm Avrupa makinelerin arızalı elektronik kartlar, oransal valfler, servomotor, sürücü tamiri tarafimızca garantili olarak yapılmaktadır.

Web Tasarımı

Projemiz

Gayrimenkul sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren firmamız güvenilir sağlam adımlarla yoluna devam etmektedir. İstanbul başta olmak üzere bir çok şehirde, ticari faaliyette bulunmaktayız.

Web Tasarımı

Projemiz

Lise eğitimini tamamlayamamış herkese yaş sınırlaması olmaksızın lise diploması imkanı sağlayan akşam lisemiz 4 yıllık Anadolu Lisesi ayarında eğitim veren Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir okuldur. Lise diploması ve kazanılan haklar açısından örgün öğretim kurumlarından hiçbir farkı olmayan akşam lisemizde dersler çalışma saatleri bitiminde başlamaktadır.

Web Tasarımı

Projemiz

Teknolojiyi, iş dünyasının hizmetine sunuyoruz. Sistem yönetim maliyetlerinin oldukça yüksek ve zaman alır duruma gelmesi sebebiyle Bilgi Sistemleri yönetimi zorlaşmaktadır. Bilgi Sistemleri yönetim işlemlerinde kullanacağı yönetim yazılımlar, envanterler, raporlamalar ve bu verilerin uygulanması konularında çalışmaktadır.

Web Tasarımı

Projemiz

Büyükçekmece ofisimizde mimari, statik, elektrik ve mekanik projeler hizmeti vermekteyiz. Ayrıca yapı ruhsatı, inşaat, taahhüt, mühendislik, gayrimenkul, dekorasyon ve danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.​

Web Tasarımı

Projemiz

Pazal Metal ve İnşaat San.Dış Tic. Ltd. Şti. Firmamız 2013 yılında metal ve sac ürünleri satışı ile ticari hayatına başlamıştır. Kuruluş tarihinden itibaren yassı metal ürünleri, rulo ve plaka sac satışı yapan firmamız 2015 yılı itibari ile makineleşerek dilme sac satışına da başlamıştır.

Web Tasarımı

Projemiz

Svs Met Metal Ve İnşaat San Tic A.Ş. Firmamız 2013 yılında metal ve sac ürünleri satışı ile ticari hayatına başlamıştır. Kuruluş tarihinden itibaren yassı metal ürünleri, rulo ve plaka sac satışı yapan firmamız 2015 yılı itibari ile makineleşerek dilme sac satışına da başlamıştır.

Web Tasarımı

Projemiz

Firmamız kendi sektöründe hizmet verdiği ürün yelpazesinde sağlam adımlarla devam ederek günümüze kadar gelmiştir. 2014 yılında faaliyetine başlamıştır.

Cepli Sunum Dosyası

Matbaa

Özler Kablo, kablo sektörünün üretim kapasitesi ve ürün kalitesiyle adından söz ettiren üreticilerinden biridir. Pazarlama ve satış faaliyetlerine 1966 yılında başlanmıştır. 1988 yılında 22 yılık tecrübe ve birikimleri ile ÖZLER KABLO SANAYİİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ kurulmuştur. İSTANBUL Maltepe’de 2002 m² üretim tesisinde Tesisat Kabloları üretilerek kablo üretimine ilk adım atılmıştır.

Katalog

Matbaa

BASKI BİLGİSİ Ofset baskı uygulanır. Firmanızın kurumsal pantone renkleri yada cmyk (resim) baskı uygulanılır.
KAĞIT: Kuşe, fantezi ve bristol kağıt ygulanılır.
ÖLÇÜ: Lak, kabartma, yaldız, varak firmanızın kurumsal renklerine yada logosuna göre yapılabilir.

Küp Bloknot

Matbaa

BASKI BİLGİSİ Ofset baskı uygulanır. Firmanızın kurumsal pantone renkleri yada cmyk (resim) baskı uygulanılır.
KAĞIT : 1.hamur ve otokopi kağıt uygulanılır.
ÖLÇÜ: A4, A5,A3 veya istediğiniz ölçüde yapılabilir.

Mantar Bardak Altlığı

Bardak altlıkları hem yeme-içme sektöründeki mekanların hem de promosyon ürünü kullanan işletmelerin sıkça tercih ettikleri ürünlerdir. Mantar ve selefon kaplama kullanılarak üretilen bardak altlıkları ise kaymayan zemini ve emici yüzeyi ile kullanıcılara üst düzey bir deneyim vadediyor. Bu da markanızın değerine değer katarak, satışlarınızın artmasına katkı sağlıyor.

Altı mantar bardak altlığı 250 gram Amerikan Bristol kağıda 4 renk CMYK baskı yapılarak ve alt zeminde mantar, üst zeminde de selefon kaplama yapılarak üretilir. Mantar bardak altlıklarında yuvarlak ve kare olmak üzere iki çeşit kesim seçeneği bulunmaktadır.

Davetiye

Artık sahip olduğumuz dijital iletişim kanallarının sayısı oldukça artmış olsa da, davetiye baskı yaptırmak hala klasik bir iletişim biçimidir ve bu yüzden de eskimeyen bir yöntemdir. Dijital olarak davetiye oluşturan firmalar bile, aynı davetiyenin baskılı formatını da kullanmakta ve posta yoluyla davetlilere iletmektedir. Kişiye özel olarak postalanmış davetiyeler, misafirlerinize kendilerini özel hissettirirken, aynı zamanda kurumsal imajınızı da daha profesyonel bir noktaya taşır.

Etkinlikler, şirket kutlamaları, açılış ve fuar gibi tüm özel etkinliklerinizde kullanabileceğiniz davetiyelerde profesyonel bir hizmet almanız, güçlü bir etki uyandıracaktır. Bidolubaski.com online davetiye baskılarınız için size en kolay ve pratik çözümü sunar. Tasarıma hazır olan dosyanızı sistem üzerinden bize iletip, baskı adedini seçmeniz siparişinizi oluşturmanız için yeterlidir. Online matbaa sisteminin kullanıcı dostu ara yüzü sayesinde vakit kaybetmeden ihtiyaçlarınızı karşılamış olacaksınız. Sipariş esnasında herhangi bir sorunuz olması durumunda ise, bidolubaski.com canlı destek hattından anında yardım alabilirsiniz.

Satılık/Kiralık Afiş

Satılık veya kiralık gayrimenkullerin insanlara duyurusu için kullanılan afişler, gayrimenkulün satış veya kiralama sürecini kolaylaştırır. Satılık/kiralık afiş hem sahibinden hem de emlak ofisinden yapılan kiralama işlemlerinde kullanılabilir. Farklı boyut seçenekleri ile de her gayrimenkul üzerinde kullanılmak için uygundur.

Satılık ve kiralık gayrimenkullerin elden çıkmadığı her gün haneye zarar olarak yazılır. Bu nedenle de ilanların olabildiğince çok insana ulaşması oldukça önemlidir. Satılık/kiralık posterleri, kiralık ev, kiralık işyeri(dükkan, ofis), satılık ev veya satılık işyeri(dükkan, ofis) için kullanılabilir. Bu afişler emlakçılar tarafından kendi reklamlarını yapmak için de tercih edilir.

Kiralık/satılık poster 32×47 cm, 50×70 cm, 70×100 cm, 80×120 cm ve 100×150 cm olmak üzere 5 farklı ölçüde sipariş edilebilir. Bu edatlar arasında tercih yapılırken de kullanılacak gayrimenkulün bulunduğu kat ve cam büyüklüğü dikkate alınmalıdır. Satılık/Kiralık afiş baskı için kullanılan 3 kağıt türü vardır: 115 gr. Parlak Kuşe, 150 gr. Parlak Kuşe ve 170 gr. Parlak Kuşe. Bu kağıt çeşitleri içerisinde en çok tercih edilen ise 115 gr. Parlak Kuşe’dir.

Katalog

Firmanızın ürünleri ya da hizmet verdiğiniz alanlar hakkında ayrıntılı bilgiyi potansiyel müşterilerinize sunmanın en hızlı yolu profesyonel bir katalog sahibi olmaktan geçer. Tüm ürünlerinizi ve öne çıkarmak istediklerinizi ayrıntılı bir biçimde inceleme olanağı sunan katalog baskı, hem kendinizi net bir şekilde anlatma, kurumsal kimliğinizi öne çıkarma işlevi görür hem de müşterinizin ihtiyaç duyduğu bilgileri kısa ve öz bir biçimde sunar. Katalog baskı sahibi olmanız firmanız için önemlidir çünkü, gerek müşteri ziyaretlerinde, gerekse ofisinize gelen ziyaretçilerin inceleyebilecekleri bu basılı yayınlar, firmanızın ön yüzüdür. 

Ürün Özellikleri

Katalog sayfa sayısını seçerken, A4(21×29.7 cm) ölçüsü için 72+4 sayfa sipariş vermeniz durumunda 72 iç sayfa, yani 36 iç yaprak A4(21×29.7 cm) ve 4 sayfa kapak, yani bir ön bir de arka kapaklı A4(21×29.7 cm) ebadında katalog siparişiniz üretime gönderilecektir. Ayrıca seçeceğiniz sayfa sayısına göre ve gramaja göre kataloğunuzun sırt yani arka kalınlığı da değişkenlik gösterecektir.

Tasarım Yönü seçerken ise A4(21×29.7 cm) ölçüsünde dikey seçmeniz durumunda uzun kenardan, yatay seçmeniz durumunda ise kısa kenardan ciltleme yapılacaktır. 22×22 cm ölçüsü ise kare olduğundan tasarım yönü seçiminizi dikey veya yatay seçmeniz durumunda yazı yönünüze göre ciltleme yapılacaktır.

Mat veya parlak kağıt seçiminiz tasarımınızdaki renklerin kağıt üzerindeki görünüşünü etkilemektedir. Parlak kağıt renkleri daha canlı gösterirken, mat kağıt renklerin daha yumuşak görünmesini sağlayarak okumayı kolaylaştırır. İç sayfa ve kapak kağıdını aynı seçmeniz (mat veya parlak) renklerin aynı gözükmesi açısından önerilmektedir.

Katalog ürümüzde iç sayfalar selefonsuz olup, kapak ise selefonlu olarak üretilmektedir. Ayrıca kataloğunuzun kapağını lak seçenekleriyle özelleştirebilirsiniz. Lak uygulaması yaparken kapağın sırt ve açılan kısmına lak gelmemesi önemlidir. Bu nedenle şablonlarımızı kullanarak tasarım yapmanız önerilir. Lak kullanım alanlarını az tutmanız hem görsel açıdan, hem de kalite açısından daha iyi sonuç verecektir. Lak seçenekleri sadece mat selefon ile uygulanabilmektedir.

Personel Yaka Kartı

Personel kimlik kartları, kurumsal ve kurumsal olma yolunda giden firmalarda olmazsa olmaz baskı ürünlerindendir. Bu nedenle pek çok firma düzenli aralıklarla, tüm personel için kimlik baskı yaptırma ihtiyacı duyar. Sıklıkla yapılan ve yüksek adetlere ulaştığında ciddi maliyetlere sebep olabilecek olan personel kimlik kartı baskısı, yüksek kalite ile basıldığında uzun süreler dayanır ve bu da uzun vadede maliyetlerinizi ciddi ölçüde aşağı çeker.

Personel yaka kartları sadece ön ve ön/arka seçenekleri ile basılabilir. Personel kartı üzerinde yer alacak olan bilgilerde ise Ad Soyad, Ad Soyad + Fotoğraf veya tüm kimlik bilgilerine yer verilebilir. Personel kimlik kartları, 8.6×5.4 cm boyutunda, 760 Micron plastik(kredi kartı kalınlığında) kullanılarak ve 4 Renk CMYK ile basılır. Personel yaka kartı üzerine yapılan baskı dijital baskıdır. Dijital baskı UV baskıya göre daha dayanıklıdır. Bu sayede ürün baskıları uzun süre solmadan ve soyulmadan kalacaktır.

Unutmayınız Kartı

Ofis masanızda yer alması gereken ürünlerden biri olan unutmayınız kartı, birçok konuda hayat kurtarıcı bir görev üstleniyor. 100’den 2000 adede kadar tercih edebileceğiniz unutmayınız kartı, müşterinize veya ziyaretçinize unutulmaması gereken önemli notlar vermeniz gerektiğinde veya masanızda kendinize hatırlatma notu bırakmak istediğinizde ve benzer birçok farklı durumda işinize yarayabilen bir üründür.

Ayaklı bloknot veya dik bloknot olarak da kullanılabilen, her sektörün en temel ofis masası ihtiyaçlarının başında gelen unutmayınız kartı, şık duruşu sayesinde marka isminizi ve logonuzu öne çıkarıyor. 110 gr. veya 190 gr. kağıt tercih edebileceğiniz unutmayınız kartlarında şirket logosu bulundurmanız çok önemlidir. Kartları kullanırken logonuzun bulunması aynı zamanda reklam açısından da faydalı olacaktır.

Unutmayınız kartı kutuları özel bir tasarımla yapılmış olup, yapıştırmaya ihtiyaç duymamaktadır. Kolayca katlayıp, içerisine uygun adette kağıtları yerleştirdikten sonra kullanıma hazır olacaktır.

AnchorGeleneksel matbaa çizgisini koruyan ve aynı zamanda da yeni nesil online matbaa özelliklerine sahip Bidolubaski.com’da unutmayınız kartlarında, şirketinizin logo ve sloganlarına da yer verebiliyorsunuz. Ofis hayatınızı kolaylaştıracak unutmayınız kartı siparişi verirken, çabuk tüketildiklerini unutmadan hareket etmelisiniz. Buna göre belirleyeceğiniz miktar, uzun süre ihtiyacınızı giderecektir

Teşekkür Kartı

Ürünlerinizin içine yerleştirdiğiniz teşekkür notlarından, iş yıldönümlerinde kutlama amaçlı gönderilen hediyelere eklenen teşekkür notlarına kadar çeşitli hizmet ve etkinlikler için gönderilen kartlar düşünceli bir jest olabilir. Özel metinler, farklı yazı tipleri ile kişiselleştirebileceğiniz teşekkür/not kartları sizi özel kılar. Teşekkür/Not Kartları müşterilerinizin yüzlerini gülümsetir, alışverişlerinden memnun kalmasını sağlar. 

Hediyelerinizin veya ürünlerinizin teşekkür kartını, Bidolubaskı’nın sunduğu etkileyici ve kaliteli basım seçeneklerini kullanarak gönderebilirsiniz. Bidolubaskı.com’dan vereceğiniz tüm siparişlerde taksit imkanlarından ve ücretsiz kargo avantajından yararlanabilirsiniz. Türkiye’nin en büyük online matbaası Bidolubaskı.com’dan sipariş edeceğiniz teşekkür kartının yanı sıra yüzlerce baskı ürünü yine Bidolubaskı güvencesi ile ücretsiz kargo ve uygun fiyat avantajı ile hizmetinize sunulur. 

Teşekkürler/ Not kartını, istediğiniz adette sepetinize ekleyip ödeme yapabilir, ardından dilediğiniz yazıyı ve/veya görseli ekleyerek siparişinizi oluşturabilirsiniz. 

Teşekkür Kartı Tasarımında Yazabileceğiniz Birkaç Öneri

İyi günlerde kullanmanız dileğiyle… Bizi tercih ettiğiniz için teşekkürler!
Hedeflerimize ulaşırken göstermiş olduğunuz azim ve özveri için teşekkür ederiz!
Vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. 
Doğum gününüz kutlu olsun. Sevdiklerinizle beraber geçireceğiniz nice mutlu senelere!
En kısa zamanda iyileşmenizi ve aramıza dönmenizi bekliyoruz. Geçmiş olsun dileklerimizle…

Ürün Etiket

Sertifikalar eğitimlerde, seminerlerde veya etkinliklerde katılımcıların o konu hakkında bir yeterlilik kazandığını gösteren belgelerdir. Sertifikalar uzun süreli saklanan belgeler oldukları için kaliteli malzemeler kullanarak basılmalıdır.

Kaliteli malzeme ve güzel bir tasarımla basılmış sertifikalar düzenlemiş olduğunuz programın ve vermiş olduğunuz sertifikanın değerini doğrudan temsil eder. Bu nedenle hem basım için tercih edeceğiniz firmayı seçerken hem de tasarımınızı hazırlarken dikkatli olmanız gerekir.

Reçete Baskı

Reçete, hastaların ilaçlarını eczaneden alabilmeleri için doktorlar tarafından yazılan kağıda verilen isimdir. Özel hastane, poliklinik ve muayenehane gibi sağlık kuruluşlarında kurumun logosunun ve iletişim bilgilerinin basılı olduğu reçeteler kullanılır. Bu reçeteler hem doktor ve hastanın işini kolaylaştırır hem de kurumun marka değerine katkı sağlar.

Reçete tek renk – siyah ya da 4 Renk CMYK kullanılarak basılabilir. A5 boyutunda ve 1. Hamur 80 gr. kağıt kullanılarak basılan reçete ürününde yaprak sayısı da 25 ya da 50 yaprak olarak seçilebilir. Seçmiş olduğunuz özellikler ile basılan ürünleriniz ise siparişinizin ardından adresinize kadar ücretsiz kargo avantajı ile gönderilir.

Sağlık sektöründen ihtiyaç duyabileceğiniz tüm baskı ürünleri için bidolubaski.com olarak size uygun fiyatlarla kolay sipariş imkanı sağlıyoruz. İhtiyaç duyacağınız tüm baskı siparişleriniz için oturduğunuz yerden siparişlerinizi uygun fiyatlı olarak verebilirsiniz.

Plastik Kart

Plastik kartlar özellikle perakende sektöründe sıklıkla kullanılan baskı ürünleridir. Bir giyim mağazası veya süpermarket müşterilerine plastik kart baskı yaptırarak bu kartları tanımlayabilir. Bu plastik kartlar sayesinde müşteriler markaya daha sık gelmeye ve daha çok alışveriş yapmaya yönelirler. Bu nedenle de birçok firma plastik kart baskı yaptırır. Barkodlu Plastik Kart, Embosslu Plastik Kart ve Seri Numaralı Plastik Kart seçenekleri ile siparişlerinizi hemen online olarak verebilirsiniz.

Plastik kartlar birçok farklı amaç için kullanılabilir; müşteri kartı, promosyon kartı, otel kartı, hastane kartı, ziyaretçi kartı. Plastik kartlar bu kullanım çeşitlerinin dışında da pek çok amaç için kullanılabilir. Bu noktada plastik kartların baskı kalitesi hem marka imajı hem de uzun süre kullanılarak maliyeti düşürmesi açısından oldukça önemlidir.

Plastik kart baskı 8.6×5.4cm yani kredi kartı boyutunda ve 760 Micron Plastik(kredi kartı kalınlığında) malzeme kullanılarak basılır. Baskılarda 4 Renk CMYK kullanılır, bu nedenle de tasarımın CMYK’ya uygun şekilde hazırlanması gerekir. Plastik kartlarda kesim ise kenarlar oval olacak şekilde yapılır. Plastik kart üzerine yapılan baskı dijital baskıdır. Dijital baskı UV baskıya göre daha dayanıklıdır. Bu sayede ürün baskıları uzun süre solmadan ve soyulmadan kalacaktır.

Kare Zarf

Okul ve işyerlerinde sıklıkla tercih edilen kare zarf en temel kırtasiye ihtiyaçlarının başında gelir. Hem resmi, hem de sürekli yazışmalarda sıklıkla tercih edilir. 100 adetten, 10.000 adete kadar baskısız olarak üretimi sağlanmaktadır.

Kare Zarf ürününün kulak kısmında yapışkanlı alan bulunmaktadır. Bu sayede zarfın ağzını rahatlıkla açılmayacak şekilde kapatabilirsiniz. Bunun yanı sıra zarfı açmak istediğinizde ise parmağınız ile çekip kolayca yırtarak açabileceğiniz alanı da bulunmaktadır.

Kağıt malzemesi, 110 gr. 1. Hamur kağıt olmakta olup, yüksek kalite sunmaktadır.

Makam Bayrağı

Makam bayrağı; eğitim kurumlarının, resmî dairelerin ve özel firmaların makam odalarında veya danışma bölümlerinde tercih edilir. Kurumlar, Türk bayrağı ile birlikte kurumsal logolarının olduğu bir makam bayrağı da bastırarak bulundukları yerde kurumsal özelliklerini temsil edebilirler. Gerek kurumsal gerek ulusal özelliklerin aktarılması adına bu bayraklar pek çok alanda kullanılabilmektedir.

Makam bayrakları, ilgili kurumu ya da ilgili firmayı temsil eder. Makam bayrağını, firmanızın logosunu bastırarak görünürlüğünü artırma amacıyla tanıtım ürünü olarak kullanabilirsiniz. Kaliteli kumaşa sahip bir makam bayrağı, ofisinize resmî bir görüntü kazandırır.

Bidolubaskı’dan 160 gram saten kumaşa logo baskılı makam bayrağını ister direkle birlikte ister sadece bayrağı sipariş verebilirsiniz. Saçaklı ve saçaksız alternatifleri, sarı ve krom kaplama direk seçenekleri ile makam bayrağınızı istediğiniz özelliklerde bastırabilirsiniz. Makam bayrağı baskı siparişinizi uygun fiyatlara ücretsiz tasarım desteği avantajı ile online olarak verebilirsiniz. Aşağıda direk ile ilgili detaylı bilgi verilmiştir. Siparişinizi vermeden önce dikkatle okumanızı öneririz.

Rijit (kıvrımlı) bir duruş yakalamak için iki bayrağın arasında asetat malzeme kullanılmaktadır.

Direk bilgileri:

Direk malzemeleri komple demir üzeri sarı ve krom kaplamadır.
Direk: Krom ve Sarı (iki parçalı) Direk ölçüleri: 1. Üst Parça 115 cm (alem/topuz dahil) 2. Alt Parça 115 cm,
Toplam 230 cm Boru çapı: 3 cm Yıldız çapı: 13 cm, Yıldız yüksekliği: 13 cm
Taban ölçüsü : 32 cm çapında, kalınlığı: 3 mm
Yerden yükseklik: 245 cm’dir.

Oto Kokusu

Matbaa

BASKI : OFSET / SERİGRAFİ
KALINLIK : 1,8MM
AMBALAJ : ÜRÜNLER TEK TEK ÖZEL KOKU POŞETLERİNDE YATAY PAKETLEME YAPILMAKTADIR.
KOLİ İÇİ ADET : 1000 ADET KOLİ EBAT : 38X38X38CM
KOLİ AĞIRLIĞI : 11,2KG

Ofset Baskı

Matbaa

Ofset Baskı Nedir? Ofset ismi, İngilizcedeki “OFF-SET” kelime kalıbından Türkçeye geçmiştir ve belirli gramaja kadar kağıt ve kağıt benzeri materyal üzerine baskı yapılmasını sağlar. Günümüzde kitap, dergi, gazete, broşür ve kartvizit gibi ürünlerin basımında en çok tercih edilen baskı sistemidir. Özellikle de aynı anda çok sayıda ürün basılabildiği için günlük gazetelerin baskısında tercih edilen yöntem, ofset baskıdır.

Serigrafi Baskı

Baskı Teknik

Serigrafi Baskı

Serigrafi, bir seri baskı yapma şeklidir. Geçmişi çok eskilere uzanan bu sanat dalı son zamanlarda sanayinin de gelişmesi ile endüstriyel ürünlerin markalanmasında büyük önem kazanmıştır. Ahşap ya da metal bir çerçeveye gerilen değişik türdeki polyester ipek kumaşının foto film emülsiyon denilen bir film tabakasıyla kaplanıp ışıkta pozlandıktan sonra basılması gereken grafik, bu kumaşa bir şablon gibi çıkar. Işığa duyarlı bölgeler suyun yardımı ile boşaltılır ve hassas bir şablon oluşur. Bu şablona kalıp denir. Bir ragle (ağzı keskin bir kauçuk) yardımı ile baskı yapılır.

Flekso Basko

Baskı Teknik

Fleksografi (kısaca flekso) Baskı, esnek (fleks) baskı kalıbı ile yapılan baskı tekniğidir. Flekso baskı da tipo baskı gibi yüksek baskı tekniğidir. Bu baskıda basılacak iş, kalıbın gövdesinden belli bir yüksekliktedir. Kalıp (klişe) esnek olduğundan dolayı kolayca bükülebilir. Bu baskı tekniğinde kalıp, kalıp silindirine (çift taraflı bant ile) monte edilir. Mürekkep haznesi mürekkebi Aniloks (tramlı) merdaneye verir. Aniloks merdane, yüksekte kalan kısımlara temas eder ve yüksek yerler mürekkep alır. Kalıp silindiri ile baskı silindiri arasından geçen baskı altı malzemesi üzerine görüntüyü aktarılır.

Tampon Baskı

Matbaa

Tampon Baskı

Tampon baskı ( tampografi olarak da adlandırılır ), 2 boyutlu bir görüntüyü 3 boyutlu bir nesneye aktarabilen bir baskı işlemidir. Bu, klişeden bir silikon tampon aracılığıyla bir alt tabakaya bir görüntünün aktarılmasını içeren bir dolaylı ofset ( gravür ) baskı işlemi kullanılarak gerçekleştirilir . Tampon baskı, medikal, otomotiv, promosyon, giyim ve elektronik nesnelerin yanı sıra aletler, spor malzemeleri ve oyuncaklar dahil olmak üzere birçok endüstride baskısı zor olan ürünler üzerine baskı yapmak için kullanılır. Ayrıca iletken mürekkepler , yapıştırıcılar , boyalar ve yağlayıcılar gibi işlevsel malzemeleri biriktirmek için de kullanılabilir . Mürekkep filmi içindeki hem klişe hem de ped üzerindeki fiziksel değişiklikler, pede yapışması lehine kazınmış görüntü alanını terk etmesine ve daha sonra alt tabakaya yapışması lehine pedden serbest kalmasına izin verir. Silikon pedin benzersiz özellikleri, görüntüyü düz bir düzlemden alıp düz, silindirik, küresel, bileşik açılar, dokular, içbükey veya dışbükey yüzeyler gibi çeşitli yüzeylere aktarmasına olanak tanır. Tampon baskı – https://tr.qaz.wiki/wiki/Pad_printing

Broşür-El İlanı-İnsert

El ilanı ve broşür ürünleri, firmaların tanıtımlarını yapmak ve yeni müşterilere ulaşmak için en sık kullandıkları baskı ürünleri arasındadır. Elden ele dağıtılarak ya da mağazalarda / dükkanlarda / ofislerde insanlara verilerek kullanılan el ilanı ve broşür, insanlara firma hakkında bilgi vererek satışın gerçekleşmesini hedefler. Bunun yanında el ilanı ve broşür fuar, açılış gibi etkinliklerin de vazgeçilmez ürünleridir.

Firmaların markalarını ve sattıkları ürünü öne çıkarabilmek için potansiyel müşterilere olabildiğince çok kanaldan olabildiğince fazla kere ulaşması gerekir. Bu nedenle de el ilanı ve broşür kullanımı marka bilinirliğine ve satışların artmasına doğrudan etki eder. Özellikle de satılan ürün veya hizmetin can alıcı özelliklerinin öne çıkarıldığı çalışmalarda başarı oranları oldukça yüksektir. El ilanı ve broşürlerin kullanım alanlarına göre de farklı ürün çeşitleri bulunur. Bu ürünler arasından kitlenize en uygun olanını / olanlarını seçerek müşterilerinize ulaşacak değişik kurgular da çalışabilirsiniz.

El İlanı Baskı

El ilanı dendiğinde akıllara gelen ilk ürün olan tek yaprak baskı ürünüdür. Sadece ön ve ön / arka baskı yapılarak kullanılabilen el ilanı ürünü genellikle marka hakkında verilecek olan bilgilerin kısa olduğu durumlarda kullanılır. Broşür ürününe kıyasla çok daha az içeriği barındırabilen el ilanı ürünü, müşterilerin tüm içeriği okuma oranını artırır. Eğer vereceğiniz bilgiler kısa ve net ise bu ürün ihtiyacınız karşılayacaktır.

El ilanı boyutları, tasarım içerisinde yer alacak bilgilerin çokluğuna göre seçilmelidir. Tasarım içerisinde yer alacak tüm bilgilerin rahatlıkla okunabilecek boyutlarda olması da mesajın hızlı ve net olarak aktarılması için önemlidir. Boyuta ek olarak kullanılacak kağıdın ağırlığı / çeşidi de müşteride yaratılacak ilk algı için oldukça önemlidir. Gramajı daha yüksek olan kağıtlar çok daha kaliteli bir his vereceğinden müşterilerinizde çok daha iyi bir algı yaratmanızı sağlayabilir. Maliyet ve fayda kıyaslamasını da düşündüğümüzde; sokakta dağıtılacak el ilanlarında daha düşük gramaj tercihi yapabilecekken, dükkan / mağaza / ofis içerisinde verilecek olan el ilanının daha yüksek gramaja sahip olması gerektiğini söyleyebiliriz.

Broşür Baskı

Broşür, kırımlar sayesinde birden fazla sayfadan oluşan baskı ürünleridir. Firma hakkında bilgi vermenin yanı sıra ürün ve hizmetler hakkında da bilgi vermek isteyen firmaların kullanmayı tercih ettikleri broşür baskı ürünü, en çok kullanılan baskı ürünleri arasında yer alır. Bu ürün de el ilanı gibi sokaklarda, ofislerde, mağazalarda, dükkanlarda, fuarlarda ve aklınıza gelen pek çok yerde kullanılabilir.

Broşürlerde el ilanında farklı olarak belirleyici bir değişken daha bulunur; kırım çeşidi. Broşürler boyutuna da bağlı olmak üzere Tek Kırım, Z Kırım ve İçe Kırım gibi kırım çeşitlerine sahiptir. Bu da tasarımsal olarak içerisinde daha farklı ve fazla bilgiye yer vermenize imkan tanır. Yine burada kullanılacak olan kağıdın gramajı, firmanızın müşterilerin gözünde yaratacağı algıda önemli bir rol oynar. Bu nedenle de yapacağınız gramaj çeşitlerinde kullanım alanını ve yaratmak isteyeceğiniz algıyı göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederiz.

Kapı Askısı El İlanı

Kapı askısı el ilanı, diğer el ilanı ve broşürlerden farklı olarak çok daha kısıtlı bir kullanım alanına sahiptir. Firmalar bu ürünü saha çalışmaları ile kapılara astırarak, firma içerisinde özel odaları belli etmek için, promosyon ürünü olarak dağıtmak için kullanabiliyorlar. Bu ürünün kullanım alanını daha iyi anlatmak için örnek vermek gerekirse; otellerde oda kapılarına asılan ‘Temizlik İçin Uygun’ kapı askısı el ilanlarını ya da firmalarda toplantı salonlarının kapısına asılan ‘Rahatsız Etmeyin’ el ilanlarını söyleyebiliriz.

Potansiyel müşterilere ulaşmak için yapılan saha çalışmalarında evlerin ve ofislerin kapılarına asılarak da kullanılabilen bu el ilanı çeşidi ile başarılı çalışmalar yürütülebilir. Özellikle ev kadınlarını hedefleyen firmaların tercih ettikleri bu yöntem ile pek çok kişiye doğrudan ulaşılabilir. El ilanından farklı olarak kapı askısı el ilanı kullanıcıların okuma / göz atma oranının daha yüksek olduğu bir üründür. Bu nedenle de firmalar tarafından sıklıkla kullanılır.

Kapı Askı Broşür

Kapı askısı broşür, kapı askısı el ilanı ürününe fazlasıyla benzemekle beraber, onun daha fazla sayfaya sahip versiyonudur. Bu nedenle de içerisinde daha çok bilgiye yer verilebilir. Yine broşür ürününde olduğu gibi bu üründe de firmanın yanında ürünlerle / hizmetlerle alakalı da ek bilgilere yer verilebilir. Özellikle de ürün çeşitliliği fazla olan ve bu ürünler arasından bazılarını öne çıkarmak isteyen firmalar için oldukça uygun bir üründür.

Masa Takvimi​

Masa Takvimi Baskı Hakkında

Masa takvimi neredeyse her iş yerinde masaların ayrılmaz bir parçasıdır. Aynı zamanda bu masa takvimlerinin hepsinin de üzerinde bir markanın logosu olduğunu söylemeden geçmeyelim. Birçok firmanın bir pazarlama ürünü olarak masa takvimi tercih etmesinin de elbette bir sebebi var.

Spiralli masa takvimi bütün bir yıl boyunca göz önünde olduğundan ve aktif kullanıldığından ötürü müşterilerin satın alma kararlarında da doğrudan etki sahibidir. Bu etkiyi kullanmak isteyen markalar logolu masa takvimi bastırarak müşterilerine ve potansiyel müşterilerine bu masa takvimlerini kullandırmayı amaçlıyorlar.

Masa takvimi baskı sayesinde firmalar müşterilerinin sürekli gözleri önünde kalarak satışlarını arttırabiliyorlar. Bu nedenle masa takvimi firmaların önem verdiği ve her sene yatırım yaptıkları bir pazarlama ürünüdür. Bidolubaskı’da masa takvimi baskı uygun fiyat ve yüksek kalite ile sizlere sunulur. Masa takvimi siparişinizi hemen verin, satışlarınızı hızla arttırın.

Ürün Özellikleri:

 • Ön ve arka yüzey ölçüsü 19.5 x 12.75 cm’dir.
 • Takvim yapraklarının ölçüsü 19.5 x 9.5 cm’dir.
 • Spiral rengi stok durumuna göre değişiklik gösterebilmektedir.
 • Masa takviminde 14 sayfa (7 yaprak) bulunmaktadır. Sayfa sıralaması ürün görsellerinde gösterilen sıradadır. Yani; kapak, aylar ve tüm yılın gösterildiği takvim sayfası şeklindedir. Örneğin, ilk yaprakta kapak ve Ocak ayı, 2.yaprakta Şubat ve Mart ayı arkalı önlü yer alacak şekilde sayfalar devam etmektedir, son yaprakta ise Aralık ayı ve tüm yılın gösterildiği takvim sayfası vardır.

Gemici Takvimi

Takvim Özellikleri
CinsiEkonomik Takvim
ÖzellikAlt Pay Reklamlı (5 cm)
Tam Ebat31 x 48 cm
Ayna Kağıt300 Gr. A.Bristol / Ç.Yönlü
Ayna BaskıFull 4 Renk Baskılı
Ara Askı TipiSiprialli 4 x 3 Parça Bağlantılı
OpsiyonlarKuş Gözü ve Gösterge İsteğe Göre Eklenir
Sakal Özellikleri
Kağıt Cinsi1.Hamur
Kağıt Gr70 Gr.
Baskı 2 Renk (Kırmızı Siyah)

Yağ Kartı

Matbaa

BASKI BİLGİSİ Ofset baskı uygulanır. Firmanızın kurumsal pantone renkleri yada cmyk (resim) baskı uygulanılır. KAĞIT Kuşe, fantezi ve bristol kağıt ygulanılır. ÖLÇÜ Lak, kabartma, yaldız, varak firmanızın kurumsal renklerine yada logosuna göre yapılabilir. Özel Ölçü uygulanır.

Magnet

Matbaa

BASKI BİLGİSİ
Ofset baskı uygulanır. Firmanızın kurumsal pantone renkleri yada cmyk (resim) baskı uygulanılır.
KAĞIT:  Kuşe, ve bristol kağıt uygulanılır.
ÖLÇÜ: Lak, kabartma, yaldız, varak firmanızın kurumsal renklerine yada logosuna göre yapılabilir. Özel Ölçü uygulanır.